17 Temmuz 2018 Salı

Yönetmelik

908 defa okundu

Süleyman Demirel Üniversitesi Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Süleyman Demirel Üniversitesi Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 - Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜLAR)’nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 - Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

             Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları

             Merkezin faaliyet alanları

             Madde 5 - Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

             a) Yağ gülü tarımının geniş çapta yapıldığı Göller yöresi başta olmak üzere, kültürü yapılan ve/veya yabani olarak yetişen yağ gülü çeşitlerini toplamak ve bunları koruma altına almak,

             b) Yağ gülü üretim alanlarındaki tarımsal sorunlara çözüm getirici, verim ve kaliteyi arttırıcı yetiştirme teknikleri ve ıslahı ile ilgili araştırmalar yapmak,

             c) Yağ gülünün hızlı ve pratik vejetatif üretim yöntemlerini geliştirmek,

             d) Süs bitkisi ve kesme çiçek olarak büyük ekonomik değer taşıyan diğer gül tür ve çeşitleri üzerinde de, yağ gülü için öngörülen çalışmaların benzerlerini yapmak,

             e) Doku kültürü (In-vitro) tekniği ile sağlıklı ve hızlı bitkiler üretmek,

             f) Moleküler markırlar kullanarak mevcut yağ ve süs gülleri genotiplerinin genetik analizlerini yapmak,

             g) Biyotik ve abiyotik streslere karşı mevcut potansiyelin dayanım kapasitelerini belirlemek ve bu streslere karşı dayanıklı yeni genotiplerin elde edilmesine yönelik ıslah çalışmaları yapmak,

             h) Gülyağı verim ve kalitesini artırıcı yeni distilasyon ve ekstraksiyon teknolojilerini geliştirmek,

             i) Gülyağının kalitatif ve kantitatif analiz yöntemlerini geliştirmek,

             j) Gülyağının geleneksel olarak ham ihracının dışında konkret ve absolu’nun ülkemizde işlenmesine yönelik araştırmalar yapmak, bazı parfümeri ve kozmetik ürünlerinin yurdumuzda üretilme imkânlarını geliştirmek,

             k) Pazarlamada karşılaşılan darboğazların aşılmasına yönelik çeşitli araştırmalar yapmak,

             l) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında kongre, sempozyum, panel, kurs, yayın ve benzeri çalışmalar yapmak, karşılıklı uzman değişimi ve eğitimi konularında gerekli çalışmaları yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

             Merkezin organları

             Madde 6 - Merkezin organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu,

             c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkezin çalışma birimleri

             Madde 7 - Merkezin çalışma birimleri şunlardır;

             a) Tarımsal Araştırma ve Uygulama Birimi,

             b) Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Birimi,

             c) Islah, Genetik ve Biyoteknoloji Birimi,

             d) Kalitatif ve Kantitatif Analiz Birimi,

             e) Eğitim, İletişim ve Danışma Birimi,

             f) Yönetim Birimi.

             Merkez müdürü

             Madde 8 - Merkez Müdürü, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili bölümlerde görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

             Merkez Müdürüne görevinde yardımcı olmak üzere bir müdür yardımcısı, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Merkez Müdürünün yokluğunda yerine vekalet eder. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.

             Merkez müdürünün görevleri

             Madde 9 - Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek,

             b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkez Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

             c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

             d) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak ve kabul edilen planları uygulamak,

             e) Merkezin plan dahilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek,

             f) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler üretmek,

             g) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek, Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Merkez Danışma Kuruluna sunmak,

             h) Gerektiğinde Merkez Danışma Kurulunun toplanma önerisini Merkez Yönetim Kuruluna sunmak ve Merkez Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek,

             i) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim adamı, araştırıcı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak,

             j) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek,

             k) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

 

             Merkez yönetim kurulu

             Madde 10 - Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı, Merkez Müdürü tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından gösterilecek altı aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun başkanı Merkez Müdürüdür. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere, yeniden görevlendirme yapılır.

             Merkez Yönetim Kurulu ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             

Merkez yönetim kurulunun görevleri

             Madde 11 - Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları görüşmek ve karara bağlamak,

             b) Merkez Danışma Kurulunun toplanmasına karar vermek,

             c) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak,

             d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

             e) Merkez Müdürünün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

            

 Merkez danışma kurulu

             Madde 12 - Merkez Danışma Kurulu; Rektör veya görevlendireceği bir temsilci, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sivil toplum kuruluşları ve diğer meslek kuruluşlarının başkanları veya görevlendirecekleri birer temsilci ile Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Fakülte Dekanları, Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürleri ya da görevlendirecekleri birer temsilciden oluşur. Merkez Danışma Kurulunun başkanlığı ilgili Rektör yardımcısı tarafından yürütülür. Merkez Danışma Kurulu toplantılarına gerekli görülen hallerde; il, bölge ve ülke genelinde Merkezin çalışma ve faaliyetleriyle ilgili alanlarda çalışma ve faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri de davet edilebilir.

             Merkez Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Merkez Danışma Kurulunun toplantılarına Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de katılırlar. Merkez Müdürünün önerisi üzerine veya doğrudan Merkez Yönetim Kurulu, gerektiğinde Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Merkez Danışma Kurulunda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantıda alınan kararlar istişari niteliktedir.

             Merkez danışma kurulunun görevleri

             Madde 13 - Merkez Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin hazırladığı her türlü araştırma, eğitim, çalışma ve faaliyet plan ve projelerini değerlendirmek, bunların uygulama ve geliştirilmeleri yönünde önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             İta amiri

             Madde 14 - Merkezin ita amiri Rektördür.

             Ekipman ve demirbaşlar

             Madde 15 - Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

             Personel ihtiyacı

             Madde 16 - Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.